วัฒนธรรมท่องถิ่นภาคตะวันตก
ภาคตะวันตก
 

ประกอบด้วย ๕ จังหวัด คือ กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี

ลักษณะภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขา

แคบๆพื้นที่ที่เป็นที่ราบค่อนข้างกว้างมีหินแกรนิตกับหินปูนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ซึ่งเมือพิจารณาจากระบบธรรมชาติดังกล่าว ทำให้เกิดระบบวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันตก จากการปรับตัวของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติ

ลักษณะประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ ทำให้ปรากฏประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธโดยทั่วไป เช่น ประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาที่ปรากฏในทุกจังหวัด เป็นต้น

บรรณานุกรม
กวี วรกวิน. (2547). แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันตก. กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด