ประเพณีของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันตกของไทย
 
จังหวัดกาญจนบุร
 
จังหวัดตาก
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
 
จังหวัดเพชรบุร
 
จังหวัดราชบุรี